Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Selcor Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000180355, NIP: 7822284079, REGON: 634536847
Kontakt tel.: +48 61 652 00 00
e-mail: biuro@selcor.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– kontaktu e-mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS i logistyki dokumentów związanych z przygotowaniem i przedstawieniem naszej oferty;
– prawidłowego wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym, w tym również podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
– przeprowadzenia czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
– wykonywania działań wskazanych przez obowiązujące przepisy prawne i administracyjne – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) jak również zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Selcor Sp. z o.o.a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Kontakt e-mailowy: kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.selcor.pl powoduje przekazanie Państwa adresu e-mailowego. W treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

4. Państwa dane osobowe zostają pozyskiwane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe i adresy e-mail, informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
– pracownicy firmy Selcor Sp. z o.o. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Selcor Sp. z o.o.;
– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, takie jak organy ścigania;
– Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie takiego zgłoszenia – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

6. Zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez RODO, mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania lub modyfikacji danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych;
– ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyżej zamieszczona klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.